SVETOVANJE
 • GOSPODARSKO PRAVO
 • GOSPODARSKO PRAVO

  Na podlagi dolgoletnih izkušenj je bil odvetniku mag. Marku Kosmaču v letu 2016 z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije priznan status odvetnika – specialista za področje gospodarskega prava.

  Gospodarsko pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni status in pravne posle gospodarskih subjektov. V to pravno panogo sodijo številna področja kot so gospodarsko statusno pravo, gospodarsko pogodbeno pravo, pravo vrednostnih papirjev, pravo intelektualne lastnine, pravo varstva konkurence, prevzemno pravo ter insolvenčno pravo. Na področju gospodarskega prava nudimo naslednje storitve (po področjih):

  a) gospodarsko statusno pravo
  •  priprava ustanovitvenih aktov gospodarskih družb (družbene pogodbe, akti o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in statuti);
  •  zastopanje na skupščinah delniških družb;
  •  izvedba statusno-pravnih operacij v zvezi s spreminjanjem osnovnega kapitala družbe;
  •  svetovanje pri statusnih preoblikovanjih družb (združitve, delitve, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike);
  •  priprava dokumentacije in pogodb za preoblikovanje in statusne spremembe v družbah (pogodbe o pripojitvi, pogodbe o združitvi, delitveni načrti, …);
  •  svetovanje pri prenehanju družb;
  •  svetovanje pri ustanavljanju podružnic tujih podjetij, zavodov, GIZ, zadrug, skupnosti zavodov, društev;
  •  svetovanja v postopkih registracije samostojnih podjetnikov;
  •  svetovanje in zastopanje pri prevzemih družb (priglasitev koncentracije pred Agencijo za varstvo konkurence, zastopanje v postopkih pred Agencijo za varstvo konkurence, skrbni pravni pregled;
  •  priprava drugih pogodb s področja gospodarskega statusnega prava (pogodba o obvladovanju, pogodba o prenosu dobička, pogodba o prenosu poslovnega deleža, …);
  •  zaščita manjšinskih delničarjev.

  b) gospodarsko pogodbeno pravo
  •  sestava in/ali pregled vseh vrst pogodb (prodajne pogodbe za premičnine in nepremičnine, najemne pogodbe, menjalne pogodbe, gradbene pogodbe, pogodbe o delu, prevozne pogodbe, pogodbe o gostinskih storitvah (catering), pogodbe o kontroli blaga in storitev, komisijske pogodbe, agencijske pogodbe, posredniške pogodbe, špedicijske pogodbe, alotmajske pogodbe, pogodbe o donatorstvu, pogodbe o sponzoriranju, pogodbe o poslovnem sodelovanju, pogodbe o leasingu, pogodbe o faktoringu, …);

  c) pravo varstva konkurence
  •  svetovanje v primerih nelojalne konkurence, pri protipravnem omejevanju konkurence ter pri zlorabi prevladujočega položaja;
  •  vlaganje prijav in drugih zahtev pri Agenciji za varstvo konkurence (AVK).

  d) prevzemno pravo
  •  zastopanje in svetovanje v postopkih prevzema;
  •  priprava dokumentacije v zvezi s prijavo koncentracije pri AVK;
  •  priprava obvestil o prevzemni nameri;
  •  priprava prevzemne ponudbe in prospekta ter priprava konkurenčne ponudbe;
  •  izvajanje skrbnega pravnega pregleda;
  •  zastopanje v postopkih pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

  e) pravo intelektualne lastnine
  •  svetovanje pri pravnih vprašanjih na področju prava industrijske lastnine (patent in patent s skrajšanim trajanjem, model, znamka, geografska označba) in avtorskega prava;
  •  zastopanje pri sodnem varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine;
  •  sestava pogodb na področju avtorskega prava in prava industrijske lastnine (založniška pogodba, pogodba o naročilu avtorskega dela, pogodba o izvedbi, licenčna pogodba, pogodba o prenosu know-how-a, franšizna pogodba).

  f) insolvenčno pravo
  •  svetovanje in strokovna podpora dolžnikom pred uvedbo stečajnih postopkov, postopkov prisilne poravnave in likvidacije;
  •  zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti;
  •  vlaganje predlogov za uvedbo postopkov zaradi insolventnosti;
  •  prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave;
  •  svetovanje pri izbrisih pravnih oseb iz sodnega registra (v rednem in skrajšanem postopku).

  ×
 • CIVILNO PRAVO
 • CIVILNO PRAVO

  Civilno pravo predstavlja celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki urejajo osebna in premoženjska razmerja, v katerih so si pravni subjekti prirejeni in avtonomni. Klasična področja civilnega prava so obligacijsko pravo, stvarno pravo in dedno pravo. V širši pojem civilnega prava pa sodita tudi družinsko pravo in civilno izvršilno pravo. Slednjega tvorijo pravna pravila in pravna načela, ki urejajo prisilno izvršitev terjatev (t.i. izvršba) ter pravna pravila in načela, ki urejajo zavarovanje možnosti poznejše izvršbe (t.i. zavarovanje). Na področju civilnega prava nudimo naslednje storitve (po področjih):

  a) stvarno pravo
  •  svetovanje in zastopanje v vseh vrstah sporov v zvezi z motenjem posesti;
  •  svetovanje in zastopanje v sporih iz najemnih oziroma zakupnih razmerij
  (sestava in pregled najemnih pogodb, odpovedi najemnih pogodb, vlaganje tožb na izročitev in izpraznitev stanovanja, …);
  •  svetovanje in zastopanje v medsosedskih sporih;
  •  sestava pogodb, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na stvareh ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na stvari (prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o ustanovitvi stvarnega bremena, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice);
  •  svetovanje in zastopanje v postopkih ureditve meje;
  •  svetovanje in zastopanje v postopkih delitve stvari v solastnini in skupni lastnini;
  •  svetovanje in zastopanje pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravi načrta etažne lastnine, akta o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;
  •  izvedba vseh postopkov pri pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj pri upravnih organih,
  •  priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo;
  •  zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih.

  b) dedno pravo
  •  sestavljanje oporok, izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju;
  •  zastopanje dedičev in volilojemnikov pri uveljavljanju pravice do dediščine oziroma pravice do volila v okviru zapuščinskega postopka;
  •  uveljavljanje dednopravnih zahtevkov v pravdnih postopkih po pravnomočnosti sklepa o dedovanju ali sklepa o volilu;
  •  zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine;
  •  svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah.

  c) obligacijsko pravo
  •  sestava vseh vrst obligacijskopravnih pogodb ter preverjanje posredovanih pogodb;
  •  sestavljanje odškodninskih zahtevkov;
  •  svetovanje in zastopanje v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico;
  •  svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova neupravičene obogatitve;
  •  svetovanje in zastopanje pri zahtevkih iz naslova poslovodstva brez naročila.

  d) družinsko pravo
  •  sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze;
  •  zastopanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze;
  •  sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti;
  •  sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje;
  •  svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
  •  zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva;
  •  sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;
  •  zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki;
  •  svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravice do nadomestila preživnine pred Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije.

  e) civilno izvršilno pravo
  •  poizvedovanje o dolžnikovem premoženjskem stanju (transakcijski računi, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah, …);
  •  zunajsodno opominjanje dolžnikov;
  •  vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova, vodenje, sledenje in aktiviranje posameznih izvršilnih sredstev tekom izvršilnega postopka;
  •  sklepanje izvensodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih;
  •  svetovanje in zastopanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.

  ×
 • KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO
 • KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

  Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Prekrškovno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo prekrške, odgovornost za prekrške in sankcije za prekrške. Na področju kazenskega prava nudimo naslednje storitve:

  •  sestava kazenskih ovadb;
  •  zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku;
  •  uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku;
  •  vlaganje zasebnih tožb v imenu strank;
  •  zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih;
  •  vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge;
  •  zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde;
  •  sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb;
  •  zastopanje v postopkih o prekrških;
  •  sestava prošenj za izbris obsodbe;
  •  sestava prošenj za pomilostitev.

  ×
 • DELOVNO PRAVO
 • DELOVNO PRAVO

  Delovno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij. Delovno pravo tvorita individualno delovno pravo in kolektivno delovno pravo. Na področju delovnega prava nudimo naslednje storitve:

  •  pomoč in svetovanje pri sklepanju in spremembah pogodb o zaposlitvi,
  •  sestava vseh vrst splošnih aktov delodajalca in pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju,
  •  svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev,
  •  zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi,
  •  svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava,
  •  svetovanje in zastopanje delavcev pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja (denarni zahtevki, prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb),
  •  zastopanje delodajalcev in delavcev v individualnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja) na delovnih sodiščih vseh stopenj.

  ×
 • UPRAVNO PRAVO
 • UPRAVNO PRAVO

  Upravno pravo obsega pravna pravila in pravna načela o organizaciji in dejavnosti državne in javne uprave, o pravicah in pravnih dolžnostih v upravnopravnih razmerjih ter o nadzorovanju in odgovornosti upravnih organov. Na področju upravnega prava nudimo naslednje storitve:

  •  svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov;
  •  svetovanje in zastopanje v upravnih sporih;
  •  svetovanje pri pravnih vprašanjih s področja prava javnih naročil;
  •  priprava razpisne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov v postopkih javnega naročanja;
  •  sestava zahtevkov za revizijo pred državno revizijsko komisijo.

  ×
 • USTAVNO PRAVO
 • USTAVNO PRAVO

  Ustavno pravo zajema pravna pravila in pravna načela o temeljih državnopravne ureditve. Pravna pravila ustavnega prava tako določajo državno ureditev, temeljne človekove pravice in svoboščine, posebno težo pa imajo tudi pravila, ki urejajo postopek pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. Na področju ustavnega prava nudimo naslednje storitve:

  •  svetovanje in zastopanje v postopkih ustavne pritožbe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
  •  vlaganje pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;
  •  vlaganje pobud za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
  •  priprava vlog pred ESČP.

  ×
ZASTOPANJE
 • ZASTOPANJE PRED SODIŠČI
 • ZASTOPANJE PRED SODIŠČI

  a) zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih
  •  spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja;
  •  spori o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki;
  •  spori o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom;
  •  spori v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom;
  •  spori o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja;
  •  spori o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov;
  •  spori o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom;
  •  spori o volonterskem opravljanju pripravništva;
  •  spori o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami;
  •  spori o pristojnosti za kolektivno pogajanje;
  •  spori o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami;
  •  spori o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij;
  •  spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju;
  •  spori o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji;
  •  spori v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata;
  •  drugi delovni spori.

  b) zastopanje v pravdnih postopkih
  •  gospodarski spori;
  •  spori zaradi motenja posesti;
  •  spori zaradi služnosti;
  •  spori iz stanovanjskih razmerij;
  •  zakonski spori in spori iz razmerij med starši in otroki;
  •  odškodninske pravde in drugi spori iz neposlovnih obligacijskih razmerij (poslovodstvo brez naročila in neupravičene pridobitve);
  •  spori iz pogodbenih razmerij;
  •  pravde zaradi uveljavljanja dednopravnih zahtevkov po pravnomočnosti sklepa o dedovanju;
  •  menični in čekovni spori;
  •  spori iz avtorske in sorodnih pravic;
  •  ostali spori, o katerih se odloča v pravdnem postopku.

  c) zastopanje v nepravdnih postopkih
  •  zapuščinski postopki;
  •  postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti;
  •  postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice;
  •  postopek za odvzem in vrnitev roditeljske pravice;
  •  postopek za pridobitev polne poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je postala roditelj;
  •  postopek za omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim premoženjem;
  •  postopek o razglasitvi pogrešancev za mrtve;
  •  postopek za razdružitev in razdelitev solastnine;
  •  postopek za določanje odškodnine;
  •  postopek za cenitev in prodajo stvari;
  •  postopek za ureditev razmerij med solastniki;
  •  postopek za delitev stvari in skupnega premoženja;
  •  postopek za ureditev mej;
  •  postopek za sodno ureditev meje in določitev najemnika in dovolitev nujne poti;
  •  zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih;
  •  postopek za sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve na podlagi sklepa sodišča;
  •  postopek za sprejem na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve v nujnih primerih;
  •  postopek za sprejem v obravnavo v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve na podlagi sklepa sodišča;
  •  postopek za sprejem na zdravljenje v nadzorovano obravnavo brez privolitve na podlagi sklepa sodišča;
  •  postopki v gospodarskih zadevah, o katerih se odloča v nepravdnem postopku
  (50. člen ZGD-1);
  •  postopki odvzema upravičenja za vodenje;
  •  zastopanje v drugih nepravdnih postopkih.

  d) zastopanje v izvršilnih postopkih
  •  postopek izvršbe;
  •  postopek zavarovanja.

  e) zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti
  •  zastopanje upnikov v stečajnih postopkih;
  •  zastopanje upnikov v postopkih prisilne poravnave;
  •  zastopanje pri izbrisih pravnih oseb iz sodnega registra (v rednem in skrajšanem postopku);
  •  zastopanje v likvidacijskih postopkih.

  f) zastopanje v kazenskih postopkih
  •  zagovarjanje obdolžencev;
  •  zastopanje oškodovancev;
  •  zastopanje oškodovancev kot tožilcev.

  g) zastopanje v postopkih o prekrških

  h) zastopanje v upravnem sporu

  i) zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS
  •  postopki ustavne pritožbe;
  •  postopki ocene ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil;
  •  postopki odločanja o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

  ×
 • ZASTOPANJE PRED UPRAVNIMI ORGANI
 • ZASTOPANJE PRED UPRAVNIMI ORGANI

  •  zastopanje pred državnimi upravnimi organi splošne pristojnosti na prvi in drugi stopnji
  (upravne enote, ministrstva in organi v sestavi ministrstev, Vlada Republike Slovenije);
  •  zastopanje pred upravnimi organih lokalnih samoupravnih skupnosti na prvi in drugi stopnji (uprava samoupravne lokalne skupnosti, župan);
  •  zastopanje pred informacijskim pooblaščencem;
  •  zastopanje pred državno revizijsko komisijo;
  •  zastopanje pred drugimi upravnimi organi.

  ×
 • ZASTOPANJE PRED MEDNARODNIMI SODIŠČI
 • ZASTOPANJE PRED MEDNARODNIMI SODIŠČI

  •  zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice;
  •  zastopanje pred Sodiščem Evropske unije.

  ×
 • ZASTOPANJE PRED DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI
 • ZASTOPANJE PRED DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

  •  zastopanje pred Mednarodno trgovinsko zbornico

  ×
 • ZASTOPNIK ZA MODELE IN ZNAMKE
 • ZASTOPNIK ZA MODELE IN ZNAMKE

  Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

  Kot znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati.

  Postopek za registracijo se začne s prijavo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.

  ×
 • MEDIACIJA
 • MEDIACIJA

  Mediacija je postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem. Mediacija je neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) strankam z dogovarjanji, pogajanji ter posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju sporazumne rešitve (pravnega) spora. Mediator ravna strokovno, ugledno, biti mora izobražen za to delo in imeti možnost dobiti povratno oceno o svojem delu.

  Mediator je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije - pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.
  Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

  ×
 • ARBITRAŽA
 • ARBITRAŽA

  Arbitraža je postopek reševanja sporov pred arbitrom ali arbitražnim senatom, ki ga stranke same izberejo in ga pooblastijo, da dokončno odloči o spornem razmerju z arbitražno odločbo. Arbitražna odločba je po svojem učinku izenačena s pravnomočno sodno odločbo.

  Arbitražni sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki in se lahko sklene:
  •  glede bodočih sporov v obliki arbitražne klavzule v pogodbi ali
  •  glede že obstoječega spora s sklenitvijo posebnega arbitražnega sporazuma.

  ×

Odvetniška pisarna Kosmač je vključena v združenja:

 • odvetniska-pisarna SESTAVA POGODB

  Odvetniška pisarna Kosmač je na podlagi večletnega sodelovanja z nepremičninskimi agencijami visoko specializirana za sestavo prodajnih in menjalnih pogodb za premičnine in nepremičnine ter najemnih pogodb kot tudi različnih drugih stvarnopravnih pogodb (pogodbe o ustanavljanju hipotek, služnostne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice), prav tako pa odvetnik Kosmač s svojo ekipo za svoje stranke sestavlja tudi vse ostale vrste pogodb tako med fizičnimi kot pravnimi osebami, med njimi gradbene pogodbe in pogodbe o delu, darilne pogodbe, t. i. dednopravne pogodbe (izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti in pogodbe o dosmrtnem preživljanju), avtorske pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju ter druge pogodbe, v sodelovanju z notarji pa sestavlja ter usklajuje tudi pogodbe, ki morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

  Odvetniška pisarna Kosmač za svoje stranke tudi preverja pravilnost in strokovno ustreznost že pripravljenih osnutkov pogodb ter zastopa stranke v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb.
 • odvetnik-civilno-pravo IZVRŠBE

  Ekipa Odvetniške pisarne Kosmač v imenu in po pooblastilu svojih strank najprej pisno opominja in vzpostavljanje kontakta z dolžniki, še pred začetko izvršilnih postopkov sklepa izvensodne poravnave glede zapadlih terjatev strank, po potrebi pa nadalje vlaga predloge za izvršbo na podlagi verodostojnih listin (v elektronski obliki) ali izvršilnega naslova, spremlja postopek ter po potrebi izvaja poizvedovanja o premoženjskem stanju dolžnikov (stanje na transakcijskih računih, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah), po potrebi aktivira posamezna dodatna izvršilna sredstva tekom izvršilnega postopka.

  Odvetniška pisarna Kosmač izvaja tudi strokovno svetovanje in zastopa stranke v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.
 • odvetniki-kazensko-pravo OPRAVILA V ZVEZI Z USTANAVLJANJEM, ZASTOPANJEM, PREOBLIKOVANJEM IN PREVZEMI GOSPODARSKIH DRUŽB

  Sodelavci Odvetniške pisarne Kosmač so visoko usposobljeni tudi za pripravo različnih ustanovitvenih aktov gospodarskih družb (družbene pogodbe, akti o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in statuti), za zastopanje strank (pravnih ali fizičnih oseb) na skupščinah družb, za izvajanje statusno-pravnih operacij v zvezi s spreminjanjem osnovnega kapitala družbe, svojim strankam pa nudijo nudijo tudi svetovanje pri statusnih preoblikovanjih družb (združitve, delitve, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike), pripravo potrebne dokumentacije in pogodb za preoblikovanje in statusne spremembe v družbah (pogodbe o pripojitvi, pogodbe o združitvi, delitveni načrti,…) ter svetovanje pri prenehanju družb, pri ustanavljanju podružnic tujih podjetij, zavodov, GIZ, zadrug, skupnosti zavodov, društev ter pri postopkih registracije samostojnih podjetnikov.
  Odvetnik Kosmač še posebej izpostavlja izvajanje preventivnih pravnih pregledov z namenom izboljšanja poslovanja podjetja ter svetovanje, zastopanje in izvedbo vseh potrebnih opravil za stranke v zvezi s prevzemi gospodarskih družb (priglasitev koncentracije pred Agencijo za varstvo konkurence, zastopanje stranke v postopku pred Agencijo za varstvo konkurence, skrbni pravni pregled, priprava obvestila o prevzemni nameri, zastopanje v postopku izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo, oblikovanje prevzemne ponudbe in prospekt).
  Ne gre pa pozabiti niti na pripravo različnih drugih pogodb s področja gospodarskega statusnega prava (pogodba o obvladovanju, pogodba o prenosu dobička, pogodba o prenosu poslovnega deleža), ki jih za svoje stranke pripravlja ekipa Odvetniške pisarne Kosmač.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE PRED SODIŠČI

  Odvetniki in odvetniški kandidati Odvetniške pisarne Kosmač nudijo svojim strankam zastopanje v vseh vrstah sodnih postopkov, med njimi v individualnih in kolektivnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, spori o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki, spori o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom…), v pravdnih postopkih (gospodarski spori, spori zaradi motenja posesti, spori zaradi služnosti, spori iz stanovanjskih razmerij, odškodninske pravde in drugi spori iz neposlovnih obligacijskih razmerij), v nepravdnih postopkih (zapuščinski postopki, postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice, postopek za ureditev razmerij med solastniki, postopek za delitev stvari in skupnega premoženja, postopek za ureditev mej, zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih…), v izvršilnih postopkih ter v kazenskih postopkih (zagovarjanje obdolžencev, zastopanje oškodovancev, zastopanje oškodovancev kot tožilcev) in v postopkih o prekrških, kot tudi v upravnih sporih, v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS ter tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE V MEDIACIJSKIH POSTOPKIH

  Odvetniška pisarna Kosmač zastopa svoje stranke tudi v postopkih, v katerih stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo PRIJAVA TERJATEV V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

  Svoje stranke Odvetniška pisarna Kosmač zastopa tudi v insolvenčnih postopkih (stečaj gospodarskih družb, stečaj zapuščine, osebni stečaj, postopek prisilne poravnave), in sicer tako na upniški kot na dolžniški strani, v zvezi s čemer pripravlja tako predloge za uvedbo stečaja kot ugovore zoper vložene predloge, stranke pa zastopa ves čas postopka do dokončne razdelitve stečajne mase, pri čemer kot posebej pomembno izpostavlja pravočasno prijavljanje terjatev ter morebitnih ločitvenih ali izločitvenih pravic strank.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV

  Ena od dejavnosti Odvetniške pisarne Kosmač je tudi priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo ter zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih.