Ekipa

 • odvetnik mag. Marko Kosmač, odvetnik specialist za gospodarsko pravo
 • odvetnik mag. Marko Kosmač, odvetnik specialist za gospodarsko pravo


  direktor Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o.
  vodja Odvetniške pisarne Kosmač d.o.o.

  kontakt: info@kosmac.si

  izobrazba:

  •  1999 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
  •  2000 Strokovni izpit za delavce v državni upravi in pravosodju
  •  2002 Pravniški državni izpit
  •  2016 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, magister znanosti s področja gospodarskega prava

  izkušnje:

  •  2000-2000 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
  •  2000-2002 Višje sodišče v Ljubljani, sodniški pripravnik
  •  2002-2004 Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki – odvetniški kandidat
  •  2004-2007 Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki – odvetnik
  •  2007 - Odvetniška pisarna Kosmač – odvetnik, vodja odvetniške pisarne
  •  2011 - član izpitne komisije za pravniški državni izpit - področje temelji gospodarskega prava
  •  2017 – uvrščen med arbitre Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije

  jeziki:

  •  slovenščina
  •  angleščina
  •  nemščina
  •  hrvaščina

  objave:

  •  Povečanje osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave s konverzijo terjatev, Podjetje in delo, št. 3-4, Ljubljana 2006, XXXII, str. 580 – 616 (avtor).

  članstva:

  •  Odvetniška zbornica Slovenije

  ×
 • odvetniška kandidatka Roberta Osmićević
 • odvetniška kandidatka Roberta Osmićević


  Kontakt: info@kosmac.si

  izobrazba:

  •  2017 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  •  2019 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študijski program Pravo

  izkušnje:

  •  2015 - 2016 RPO Aktiva Vit d.o.o. – študentsko delo
  •  2017 - Pavla Bolner Bolarič – Odvetnica – študentsko delo
  •  2018 - 2019 OBI d.o.o. – študentsko delo
  •  2019 - Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. – študentsko delo
  •  2019 - Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. – odvetniška pripravnica

  jeziki:

  •  slovenščina
  •  angleščina
  •  hrvaščina

  ×
 • odvetniška kandidatka Teja Breznik
 • odvetniška kandidatka Teja Breznik


  Kontakt: info@kosmac.si

  izobrazba:

  •  2017 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  •  2020 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študijski program Pravo
  •  2022 Strokovni izpit iz upravnega postopka
  •  2023 Pravniški državni izpit

  izkušnje:

  •  2020-2022 Odvetniška pisarna Šuštar in Zorić d.o.o.. – odvetniška pripravnica
  •  2023 - Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. – odvetniška kandidatka

  jeziki:

  •  slovenščina
  •  angleščina
  •  španščina

  ×
 • odvetniška pripravnica Veronika Svetina
 • odvetniška pripravnica Veronika Svetina


  Kontakt: veronika.svetina@kosmac.si

  izobrazba:

  •  2020 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  •  2022 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študijski program Pravo

  izkušnje:

  •  2019 – 2020 Odvetniška družba Kozinc in partnerji, d.o.o. – študentsko delo
  •  2020 – 2021 Odvetniška družba Cukrov, d.o.o. – študentsko delo
  •  2021 – 2022 SID banka d.d., Ljubljana – študentsko delo
  •  2022 – Odvetniška pisarna Kosmač d.o.o. – odvetniška pripravnica


  jeziki:

  •  slovenščina
  •  angleščina

  ×
 • odvetniška pripravnica Vita Kovačič
 • odvetniška pripravnica Vita Kovačič


  Kontakt: vita.kovacic@kosmac.si

  izobrazba:

  •  2022 Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  •  2021 National and Kapodistrian University of Athens

  izkušnje:

  •  2021 – Odvetniška pisarna Drolec Sladojević – študentsko delo
  •  2022 – Odvetniška pisarna Kosmač – študentsko delo

  jeziki:

  •  slovenščina
  •  angleščina
  •  italijanščina
  •  grščina

  ×
 • uradnica Nina Žmahar
 • uradnica Nina Žmahar


  kontakt: info@kosmac.si

  ×

Odvetniška pisarna Kosmač je vključena v združenja:

 • odvetniska-pisarna SESTAVA POGODB

  Odvetniška pisarna Kosmač je na podlagi večletnega sodelovanja z nepremičninskimi agencijami visoko specializirana za sestavo prodajnih in menjalnih pogodb za premičnine in nepremičnine ter najemnih pogodb kot tudi različnih drugih stvarnopravnih pogodb (pogodbe o ustanavljanju hipotek, služnostne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice), prav tako pa odvetnik Kosmač s svojo ekipo za svoje stranke sestavlja tudi vse ostale vrste pogodb tako med fizičnimi kot pravnimi osebami, med njimi gradbene pogodbe in pogodbe o delu, darilne pogodbe, t. i. dednopravne pogodbe (izročilne pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti in pogodbe o dosmrtnem preživljanju), avtorske pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju ter druge pogodbe, v sodelovanju z notarji pa sestavlja ter usklajuje tudi pogodbe, ki morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

  Odvetniška pisarna Kosmač za svoje stranke tudi preverja pravilnost in strokovno ustreznost že pripravljenih osnutkov pogodb ter zastopa stranke v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb.
 • odvetnik-civilno-pravo IZVRŠBE

  Ekipa Odvetniške pisarne Kosmač v imenu in po pooblastilu svojih strank najprej pisno opominja in vzpostavljanje kontakta z dolžniki, še pred začetko izvršilnih postopkov sklepa izvensodne poravnave glede zapadlih terjatev strank, po potrebi pa nadalje vlaga predloge za izvršbo na podlagi verodostojnih listin (v elektronski obliki) ali izvršilnega naslova, spremlja postopek ter po potrebi izvaja poizvedovanja o premoženjskem stanju dolžnikov (stanje na transakcijskih računih, lastništvo nepremičnin in motornih vozil, imetništvo vrednostnih papirjev in poslovnih deležev v gospodarskih družbah), po potrebi aktivira posamezna dodatna izvršilna sredstva tekom izvršilnega postopka.

  Odvetniška pisarna Kosmač izvaja tudi strokovno svetovanje in zastopa stranke v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.
 • odvetniki-kazensko-pravo OPRAVILA V ZVEZI Z USTANAVLJANJEM, ZASTOPANJEM, PREOBLIKOVANJEM IN PREVZEMI GOSPODARSKIH DRUŽB

  Sodelavci Odvetniške pisarne Kosmač so visoko usposobljeni tudi za pripravo različnih ustanovitvenih aktov gospodarskih družb (družbene pogodbe, akti o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in statuti), za zastopanje strank (pravnih ali fizičnih oseb) na skupščinah družb, za izvajanje statusno-pravnih operacij v zvezi s spreminjanjem osnovnega kapitala družbe, svojim strankam pa nudijo nudijo tudi svetovanje pri statusnih preoblikovanjih družb (združitve, delitve, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike), pripravo potrebne dokumentacije in pogodb za preoblikovanje in statusne spremembe v družbah (pogodbe o pripojitvi, pogodbe o združitvi, delitveni načrti,…) ter svetovanje pri prenehanju družb, pri ustanavljanju podružnic tujih podjetij, zavodov, GIZ, zadrug, skupnosti zavodov, društev ter pri postopkih registracije samostojnih podjetnikov.
  Odvetnik Kosmač še posebej izpostavlja izvajanje preventivnih pravnih pregledov z namenom izboljšanja poslovanja podjetja ter svetovanje, zastopanje in izvedbo vseh potrebnih opravil za stranke v zvezi s prevzemi gospodarskih družb (priglasitev koncentracije pred Agencijo za varstvo konkurence, zastopanje stranke v postopku pred Agencijo za varstvo konkurence, skrbni pravni pregled, priprava obvestila o prevzemni nameri, zastopanje v postopku izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo, oblikovanje prevzemne ponudbe in prospekt).
  Ne gre pa pozabiti niti na pripravo različnih drugih pogodb s področja gospodarskega statusnega prava (pogodba o obvladovanju, pogodba o prenosu dobička, pogodba o prenosu poslovnega deleža), ki jih za svoje stranke pripravlja ekipa Odvetniške pisarne Kosmač.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE PRED SODIŠČI

  Odvetniki in odvetniški kandidati Odvetniške pisarne Kosmač nudijo svojim strankam zastopanje v vseh vrstah sodnih postopkov, med njimi v individualnih in kolektivnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja, spori o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki, spori o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in uporabnikom…), v pravdnih postopkih (gospodarski spori, spori zaradi motenja posesti, spori zaradi služnosti, spori iz stanovanjskih razmerij, odškodninske pravde in drugi spori iz neposlovnih obligacijskih razmerij), v nepravdnih postopkih (zapuščinski postopki, postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, postopek za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice, postopek za ureditev razmerij med solastniki, postopek za delitev stvari in skupnega premoženja, postopek za ureditev mej, zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih…), v izvršilnih postopkih ter v kazenskih postopkih (zagovarjanje obdolžencev, zastopanje oškodovancev, zastopanje oškodovancev kot tožilcev) in v postopkih o prekrških, kot tudi v upravnih sporih, v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS ter tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo ZASTOPANJE V MEDIACIJSKIH POSTOPKIH

  Odvetniška pisarna Kosmač zastopa svoje stranke tudi v postopkih, v katerih stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim ali drugim pravnim razmerjem.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo PRIJAVA TERJATEV V INSOLVENČNIH POSTOPKIH

  Svoje stranke Odvetniška pisarna Kosmač zastopa tudi v insolvenčnih postopkih (stečaj gospodarskih družb, stečaj zapuščine, osebni stečaj, postopek prisilne poravnave), in sicer tako na upniški kot na dolžniški strani, v zvezi s čemer pripravlja tako predloge za uvedbo stečaja kot ugovore zoper vložene predloge, stranke pa zastopa ves čas postopka do dokončne razdelitve stečajne mase, pri čemer kot posebej pomembno izpostavlja pravočasno prijavljanje terjatev ter morebitnih ločitvenih ali izločitvenih pravic strank.
 • odvetnik-gospodarsko-pravo VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV

  Ena od dejavnosti Odvetniške pisarne Kosmač je tudi priprava dokumentacije za vpis pravic in dejstev v zemljiško knjigo ter zastopanje strank v zemljiškoknjižnih postopkih.